GRUP DE RECERCA EN  FISIOLOGIA I NUTRICIÓ EXPERIMENTAL

Universitat de Barcelona (Barcelona)

Directora: Emilia Juan Olivé
Co-Directora: Joana Maria Planas Rosselló

A/e de contacte: mejuan@ub.edu

Telèfon de contacte: +34) 934 02 45 05

Actualització fitxa tècnica del grup: gener 2202

MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR

Maria Emilia Juan Olivé, Directora
Professora Agregada – Universitat de Barcelona
a/e: mejuan@ub.edu

Joana Maria Planas Rosselló, Co-directora
Catedràtica de Universitat- Universitat de Barcelona
a/e: jmplanas@ub.edu

Miquel Moretó Pedragosa
Catedràtic de Universitat – Universitat de Barcelona
a/e: mmoreto@ub.edu

Concepció Amat Mirallés
Professora Titular de Universitat – Universitat de Barcelona
a/e: camat@ub.edu

Anna Pérez Bosque
Professora Agregada – Universitat de Barcelona
a/e: anna.perez@ub.edu

Maria Lluïsa Miró
Professora Associada – Universitat de Barcelona
a/e: lluisa.miro@ub.edu

Rocio Moreno González
Professora Associada  – Universitat de Barcelona
a/e: rociomorenogonzalez@ub.edu

Eulàlia González Pons
Professora Associada – Universitat de Barcelona
a/e: laiagonzalez@ub.edu

Maria Carme Villà Blasco
Professora Associada – Universitat de Barcelona
a/e: mcvilla@ub.edu

Cristina Rosell Cardona
Investigadora predoctoral – Universitat de Barcelona
a/e: cristina.rosell@ub.edu

Aldo Gómez Contreras
Investigador predoctoral – Universitat de Barcelona
a/e: aldo.gomez@ub.edu

ACTUALITZACIÓ DELS MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR: desembre de 2021

ACTIVITATS I CAPACITATS DEL GRUP DE RECERCA

El Grup de Fisiologia i Nutrició Experimental està format per un equip multidisciplinari de farmacèutics, biòlegcs, bioquímic tecnòlegs dels aliments i nutricionistes. La recerca que es porta a terme està subvencionada per recursos públics i recerca mitjançant contractes amb empreses i s’orienta al descobriment de propietats o activitats biològiques de components dels aliments o de suplements dietètics. En el marc d’aquesta temàtica, el grup de recerca desenvolupa línies que permeten conèixer el mecanisme d’absorció intestinal així com la biodisponibilitat de compostos bioactius de la dieta, que s’estudien tant de forma individual, com dins de l’aliment. Aquesta recerca permet conèixer si els compostos poden arribar a la sang en concentracions suficients per realitzar els seus efectes terapèutics, conèixer quin és el seu metabolisme i/o eliminació així com els òrgans diana. A més també es realitzen estudis de toxicitat per poder assegurar que són compostos segurs pels seu possible us com a nutracèutics. Un altre aspecte important de la recerca del grup, és l’avaluació dels efectes dels ingredients funcionals sobre la funció intestinal, tant en animals sans, com amb patologies d’alt efecte social, com ara, la malaltia inflamatòria intestinal (IBD), l’envelliment, hipertensió i diabetis.

LÍNIES DE RECERCA

Línia de recerca: Fisiologia i fisiopatologia nutricional.
Estudi de la biofuncionalitat dels aliments i ingredients funcionals que engloben l’avaluació de l’absorció i el metabolisme intestinal, la biodisponibilitat oral, així com l’estudi de la toxicitat oral que acompanyen els dels efectes biològics en diferents models animals d’hipertensió, diabetis i càncer de colon.
Investigador principal: Joana M. Planas

Línia de recerca: Fisiologia digestiva i adaptacions nutricionals.
Estudi experimental de la regulació dels canvis estructurals i funcionals que es produeixen en el còlon distal en el decurs de l’adaptació a dietes amb baix contingut en sodi. Paper de les hormones aldosterona, angiotensina II i vasopressina. Interaccions entre miofibroblasts i enteròcits de la cripta.
Investigador principal: Miquel Moretó

Línia de recerca: Permeabilitat intestinal i transport de nutrients.
Absorció d’electròlits i no electròlits per l’epiteli intestinal en models experimentals in vivo i in vitro. Estudi de la permeabilitat paracel·lular i dels factors que la modifiquen. Estudi dels canvis funcionals de l’intestí com a resposta als nutracèutics.
Investigador principal: Concepció Amat

Línia de recerca: Models d’inflamació mucosal i teràpia nutricional. Estudi i caracterització de diferents models d’inflamació mucosal (pulmonar, intestinal). Possible aplicació d’ingredients funcionals com a teràpia nutricional.
Investigador principal: Anna Pérez Bosque

Línia de recerca: Aplicació de tècniques de cromatografia a la determinació d’ingredients funcionals i els seus metabòlits.
Anàlisi de compostos bioactius de la dieta en mostres biològiques (plasma, orina i teixits) mitjançant l’ús de cromatografia líquida acoblada a espectrometria de masses (triple quadrupol/QTRAP), i espectrometria de masses d’alta resolució (Orbitrap).
Investigador principal: M. Emília Juan

MILLORS PUBLICACIONS DEL GRUP (2018-ACT)

Rosell-Cardona C, Griñan-Ferré C, Pérez-Bosque A, Polo J, Pallàs M, Amat C, Moretó M, Miró L.
Dietary Spray-Dried Porcine Plasma Reduces Neuropathological Alzheimer’s Disease Hallmarks in SAMP8 Mice.
Nutrients. 2021 Jul 10;13(7):2369.
doi: 10.3390/nu13072369.
PMID: 34371878

Kundisová I, Juan ME, Planas JM.
Simultaneous Determination of Phenolic Compounds in Plasma by LC-ESI-MS/MS and Their Bioavailability after the Ingestion of Table Olives.
J Agric Food Chem. 2020 Sep 16;68(37):10213-10222.
doi: 10.1021/acs.jafc.0c04036.
PMID: 32833444

Miró L, Amat C, Rosell-Cardona C, Campbell JM, Polo J, Pérez-Bosque A, Moretó M.
Dietary Supplementation with Spray-Dried Porcine Plasma Attenuates Colon Inflammation in a Genetic Mouse Model of Inflammatory Bowel Disease.
Int J Mol Sci. 2020 Sep 15;21(18):6760.
doi: 10.3390/ijms21186760.
PMID: 32942624

Moretó M, Miró L, Amat C, Polo J, Manichanh C, Pérez-Bosque A.
Dietary supplementation with spray-dried porcine plasma has prebiotic effects on gut microbiota in mice.
Sci Rep. 2020 Feb 19;10(1):2926.
doi: 10.1038/s41598-020-59756-z.
PMID: 32076042

Moreno-González R, Juan ME, Planas JM.
Table olive polyphenols: A simultaneous determination by liquid chromatography-mass spectrometry.
J Chromatogr A. 2020 Jan 4;1609:460434.
doi: 10.1016/j.chroma.2019.460434.
PMID: 31416621.

INSTITUCIONS QUE RECONEIXEN AL GRUP DE RECERCA

Generalitat de Catalunya
Programa d’ajuts SGR a grups consolidats de recerca, número de referència: 2017SGR945

Institut de recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la Universitat de Barcelona

Xarxa d’Innovació Alimentaria – XIA