GRUP DE RECERCA EN  FISIOLOGIA I NUTRICIÓ EXPERIMENTAL (FINEX)

Universitat de Barcelona

Directora: Emilia Juan Olivé
Co-Directora: Joana Maria Planas Rosselló

A/e de contacte: mejuan@ub.edu

Telèfon de contacte: +34) 934 02 45 05

Actualització fitxa tècnica del grup: desembre de 2023

MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR

Maria Emilia Juan Olivé, Directora
Professora Agregada
Universitat de Barcelona
a/e: mejuan@ub.edu

Joana Maria Planas Rosselló, Co-directora
Professora Emèrita
Universitat de Barcelona
a/e: jmplanas@ub.edu

Concepció Amat Mirallés
Professora Titular de Universitat
Universitat de Barcelona
a/e: camat@ub.edu

Anna Pérez Bosque
Professora Agregada
Universitat de Barcelona
a/e: anna.perez@ub.edu

Maria Lluïsa Miró
Professora Associada
Universitat de Barcelona
a/e: lluisa.miro@ub.edu

Eulàlia González Pons
Professora Associada
Universitat de Barcelona
a/e: laiagonzalez@ub.edu

Maria Carme Villà Blasco
Professora Associada
Universitat de Barcelona
a/e: mcvilla@ub.edu

ACTUALITZACIÓ DELS MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR: desembre de 2023

ACTIVITATS I CAPACITATS DEL GRUP DE RECERCA

El Grup de Fisiologia i Nutrició Experimental (FINEX) està format per un equip multidisciplinari de farmacèutics, biòlegcs, bioquímics i tecnòlegs dels aliments. La investigació que es porta a terme està subvencionada per recursos públics i mitjançant contractes amb empreses i s’orienta al descobriment de propietats o activitats biològiques de components dels aliments o de suplements dietètics. En el marc d’aquesta temàtica, el grup de recerca desenvolupa línies que permeten conèixer la biodisponibilitat i els efectes funcionals de components bioactius dels aliments i de suplements dietètics en malalties cròniques d’alt impacte social i en col·lectius vulnerables. La recerca es desenvolupa partint del sistema digestiu com a interfície entre el medi extern i el medi intern i com a òrgan que controla el pas de nutrients, xenobiòtics i antígens cap a l’interior de l’organisme. La seva funció reguladora determina la biodisponibilitat dels components bioactius i el seu accés als teixits diana a on poden exercir la seva activitat. A més, s’investiga els efectes dels ingredients i suplements sobre la funció de barrera de la paret intestinal, sobre l’activitat del sistema immunitari i sobre la microbiota, atès que la disbiosi s’associa no només amb trastorns gastrointestinals sinó també amb alteracions en diferents sistemes orgànics. S’estudia de forma específica l’eix intestí-cervell. Els estudis s’aborden emprant models animals sans, i amb patologies com la malaltia inflamatòria intestinal, càncer de còlon, hipertensió, o models d’envelliment.

LÍNIES DE RECERCA

Línia de recerca: Fisiologia i fisiopatologia nutricional.
Estudi de la biofuncionalitat dels aliments i ingredients funcionals que engloben l’avaluació de l’absorció i el metabolisme intestinal, la biodisponibilitat oral, així com l’estudi de la toxicitat oral que acompanyen els dels efectes biològics en diferents models animals d’hipertensió, diabetis i càncer de colon.
Investigador principal: Joana M. Planas

Línia de recerca: Permeabilitat intestinal i transport de nutrients.
Absorció d’electròlits i no electròlits per l’epiteli intestinal en models experimentals in vivo i in vitro. Estudi de la permeabilitat paracel·lular i dels factors que la modifiquen. Estudi dels canvis funcionals de l’intestí com a resposta als nutracèutics.
Investigador principal: Concepció Amat

Línia de recerca: Paper de l’eix microbiota-intestí-cervell en l’envelliment saludable.
Estudi del efectes dels ingredients i suplements nutricionals sobre la funció de barrera de la paret intestinal, l’activitat del sistema immunitari i la microbiota. Estudi i caracterització de diferents models d’inflamació mucosal (pulmonar, intestinal).
Investigador principal: Anna Pérez Bosque

Línia de recerca: Desenvolupament de metodologies per l’anàlisi de compostos bioactius de la dieta.
Determinació d’ingredients funcionals i els seus metabólits en mostres biològiques (plasma, orina i teixits) mitjançant l’ús de cromatografia líquida acoblada a espectrometria de masses i espectrometria de masses d’alta resolució.
Investigador principal: M. Emília Juan

MILLORS PUBLICACIONS DEL GRUP

Kundisová I, Colom, H, Juan ME, Planas JM.
Pharmacokinetics of hydroxytyrosol and its sulfate and glucuronide metabolites after the oral administration of table olives to Sprague-Dawley rats
J Agric Food Chem 2024. doi: 10.1021/acs.jafc.3c06431

Gómez-Contreras A, Franco-Ávila T, Miró L, Juan ME, Moretó M, Planas JM.
Dietary intake of table olives exerts antihypertensive effects in association with changes in gut microbiota in spontaneously hypertensive rats.
Food Funct. 2023;14(6):2793-2806.
doi: 10.1039/d2fo02928f.
PMID: 36861461

Franco-Ávila T, Moreno-González R, Juan ME, Planas JM.
Table olive elicits antihypertensive activity in spontaneously hypertensive rats.
J Sci Food Agric. 2023;103(1):64-72.
doi: 10.1002/jsfa.12112.
PMID: 35804485

Miró L, Rosell-Cardona C, Amat C, Polo J, Moretó M, Pérez-Bosque A.
Dietary supplementation with spray-dried animal plasma improves vaccine protection in aged mice.
Front Nutr. 2023;10:1050961.
doi: 10.3389/fnut.2023.1050961.
PMID: 35804485

Rosell-Cardona C, Amat C, Griñán-Ferré C, Polo J, Pallàs M, Pérez-Bosque A, Moretó M, Miró L.
The neuroprotective effects of spray-dried porcine plasma supplementation involve the microbiota-gut-brain axis.
Nutrients. 2022;14(11):2211.
doi: 10.3390/nu14112211.
PMID: 35684013

INSTITUCIONS QUE RECONEIXEN AL GRUP DE RECERCA

Generalitat de Catalunya. Programa d’ajuts SGR a grups consolidats de recerca (2021SGR00300)
https://webgrec.ub.edu/cgi-bin/3DADREC/crfitgrup.cgi?PAR=TRANSINT

Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la Universitat de Barcelona (INSA·UB)
http://insa.ub.edu/

Departament de Bioquímica i Fisiologia, Universitat de Barcelona.
https://www.ub.edu/portal/web/dp-bioquimicaifisiologia/recerca